KAROART Kartki Świąteczne My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Zaproszenia komunijne KAROART Kartki Świąteczne
Categories
O FIRMIE REGULAMIN Contact Us
  Top » Catalog » REGULAMIN
REGULAMIN

Niniejszy Regulamin okre?la zakres i warunki ?wiadczenia us?ug przez firm? ”KARO” W. Siemi?tkowski, K. Kurlanc Spó?ka Jawna z siedzib? w Warszawie, ul. Odkryta 78 zarz?dzaj?c? stron? www.karoart.pl

Zasady zakupu

 1. Firma KARO oferuje wy??cznie sprzeda? hurtow?, co oznacza ?e, nie mo?na kupi? pojedynczego wzoru kartki lub karnetu, tylko zestaw kilku lub kilkunastu wzorów sk?adaj?cy si? na kolekcj?, pakowany w karton zbiorczy, zawieraj?cy w zale?no?ci od formatu kart od 60 do 200 sztuk.
 2. Osoba sk?adaj?ca zamówienie musi by? pe?noletnia.
 3. Zamówienia mo?na sk?ada? poprzez formularz zamówieniowy na stronie www.karoart.pl
  e-mailem: biuro@karoart.pl.
  telefonicznie nr 22 614 90 91
  faxem nr 22 676 78 09
 4. Aby dokona? zakupów na stronie www.karoart.pl nale?y zalogowa? si?, tworz?c swoje indywidualne konto.
 5. Ka?de zamówienie firma KARO potwierdzi telefonicznie lub e-mailem.
 6. Zamówione towary wysy?amy wraz z faktur? zakupu, w dniu zamówienia lub w nast?pnym dniu roboczym, firm? kuriersk? „DHL”, na koszt dostawcy. Czas dostawy wynosi 1-2 dni.
 7. P?atno?ci za zamówiony towar mo?na dokona?:

  - za pobraniem przez kuriera
  - przelewem przed otrzymaniem zamówienia na konto: 
     45 1440 1387 0000 0000 1542 2238
  - gotówk? przy odbiorze osobistym w magazynie KARO.

 8. Ceny podane w cenniku s? cenami netto wyra?onymi w polskim z?otym. Na towary oferowane przez KARO obowi?zuje 23% podatku VAT.
 9. Je?eli warto?? zamówienia netto przekroczy 3000z? automatycznie zostanie udzielony 15% rabat.
 10. W przypadku ewentualnych reklamacji nale?y skontaktowa? si? telefonicznie z biurem KARO tel: 22 614 90 91.

Zapraszamy do wspó?pracy.
LOGIN REGISTER NOW?
Shopping Cart
0 items
KARO S.J. 03-140 WARSZAWA , UL. ODKRYTA 78
Fax: (0-22) 676-79-08 Tel: (0-22) 614-90-91 E-mail: studio@karoart.pl