KAROART Kartki Świąteczne Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Zaproszenia komunijne KAROART Kartki Świąteczne
Kategorie
Nowości
Wielkanoc A5PR - 03
Wielkanoc A5PR - 03
Cena: 210,00zł
O FIRMIE REGULAMIN KONTAKT
  Top » Katalog » REGULAMIN
REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki ?wiadczenia us?ug przez firm? ”KARO” W. Siemiątkowski, K. Kurlanc Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Odkryta 78 zarządzając? stron? www.karoart.pl

Zasady zakupu

 1. Firma KARO oferuje wy??cznie sprzeda? hurtow?, co oznacza ?e, nie mo?na kupi? pojedynczego wzoru kartki lub karnetu, tylko zestaw kilku lub kilkunastu wzorów sk?adaj?cy si? na kolekcj?, pakowany w karton zbiorczy, zawieraj?cy w zale?no?ci od formatu kart od 60 do 200 sztuk.
 2. Osoba sk?adaj?ca zamówienie musi by? pe?noletnia.
 3. Zamówienia mo?na sk?ada? poprzez formularz zamówieniowy na stronie www.karoart.pl
  e-mailem: biuro@karoart.pl.
  telefonicznie nr 22 614 90 91, 22 819 17 40, 501 712 810
  faxem nr 22 676 78 09
 4. Aby dokona? zakupów na stronie www.karoart.pl nale?y zalogowa? si?, tworz?c swoje indywidualne konto.
 5. Ka?de zamówienie firma KARO potwierdzi telefonicznie lub e-mailem.
 6. Zamówione towary wysy?amy wraz z faktur? zakupu, w dniu zamówienia lub w nast?pnym dniu roboczym, firm? kuriersk? „DHL”, na koszt dostawcy. Czas dostawy wynosi 1-2 dni.
 7. P?atno?ci za zamówiony towar mo?na dokona?:

  - za pobraniem przez kuriera
  - przelewem przed otrzymaniem zamówienia na konto:
     45 1440 1387 0000 0000 1542 2238
  - gotówk? przy odbiorze osobistym w magazynie KARO.

 8. Ceny podane w cenniku s? cenami netto wyra?onymi w polskim z?otym. Na towary oferowane przez KARO obowi?zuje 23% podatku VAT.
 9. Je?eli warto?? zamówienia netto przekroczy 3000z? automatycznie zostanie udzielony 15% rabat.
 10. W przypadku ewentualnych reklamacji nale?y skontaktowa? si? telefonicznie z biurem KARO tel: 22 614 90 91.

 

OCHRONA DANYCH

Zgodnie z Ustaw? o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 pa?dziernika 1997 roku poz. 833.) Sklep Karo Art chroni dane osobowe U?ytkowników.

Dokument wyja?nia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o u?ytkownikach serwisu.

W swoich bazach posiadamy dane pochodz?ce z:

* Sklep Internetowy - ka?dy u?ytkownik który robi zakupy w Sklepie Online posiada mo?liwo?? za?o?enia w?asnego konta. Posiadanie w?asnego konta w sklepie serwisu umo?liwia przy kolejnych zakupach pomini?cie "kroku" zwi?zanego z wpisywaniem danych osobowych lub firmy zamawiaj?cego. Istnieje mo?liwo?? skasowania konta na ?yczenie u?ytkownika, a tak?e zmiana danych.
* Logi serwera - zbieramy informacje dotycz?ce wykorzystania serwisu przez u?ytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dost?powych. Informacje te wykorzystywane s? w celach technicznych, zwi?zanych z administracj? sklepem, jak równie? w celach statystycznych. Informacje pochodz?ce z logów serwera maj? charakter anonimowy i nie pozwalaj? na identyfikacj? u?ytkownika.
* Pliki cookies - cookies s? to informacje, które serwer zapisuje na dysku komputera u?ytkownika, dzi?ki czemu b?dzie móg? go "rozpozna?" przy ponownym po??czeniu. Pozwalaj? one nam na dostarczanie informacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowa? u?ytkowników. Istnieje mo?liwo?? wy??czenia cookies w ustawieniach przegl?darki - utrudni to, lecz nie uniemo?liwi korzystania z sklepu. Informacje pochodz?ce z cookies maj? charakter anonimowy i nie pozwalaj? na identyfikacj? u?ytkownika.
Udost?pnianie informacji o u?ytkowniku: Firma Karo Art nie przekazuje, nie sprzedaje i nie u?ycza zgromadzonych danych osobowych u?ytkowników innym osobom lub instytucjom. Twoje dane osobowe, które nam podajesz (imi? i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktujemy jako informacje w najwy?szym stopniu poufne i nikt z zewn?trz nie ma do nich dost?pu. Nie s? udost?pniane ?adnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom. S?u?? one tylko i wy??cznie do komunikacji pomi?dzy nami.

Warto pami?ta?:

* po ka?dorazowym odej?ciu od komputera lub opuszczeniu naszej witryny kliknij na link "wyloguj" znajduj?cy si? w prawym menu
* nikomu nie udost?pniaj loginu i has?a do Twojego konta
* nigdy nie zwracamy si? do U?ytkowników o udost?pnienie nam loginu lub has?a.

W sieci jest wiele osób które mog? chcie? uzyska? od Ciebie informacje na Twój temat i u?y? ich przeciwko Tobie lub innym osobom

Usuwanie danych:

Ka?dy u?ytkownik ma prawo do wgl?du i poprawienia po zalogowaniu oraz usuni?cia swoich danych osobowych zgromadzonych przez Sklep
KaroArt.

Zapraszamy do wspó?pracy.

LOGOWANIE    REJESTRACJA
Koszyk więcej
...jest pusty
KARO S.J. 03-140 WARSZAWA , UL. ODKRYTA 78
Fax: (0-22) 676-79-08 Tel: (0-22) 614-90-91 E-mail: studio@karoart.pl